Блогът на Мартин Осиковски

21 ноември 2008

Действително са същите!Май последният път, когато имаше подобна масирана рекламна кампания на конгрес на Българската комунистическа партия, беше през 80-те години, когато конресът по някаква случайност съвпадаше с такъв (тъкмо 47-ия?) на КПСС. Прави са "сергейовете" (по мотиви от Templar.blog.bg...), следователно, да се радват, че идеите "все така си остават същите". Впрочем, мнозина вече започнаха да спекулират по темата за "съюза на поколенията" и "предаването на щафетата" в последния монументален опус на PR-колегията около младия Сергей. Затова би било добре да си припомним за какви непроменени идеи става въпрос и как, в крайна сметка, нашият SERGO@red-bg.com се оказва един изключително достоен продължител на светлото дело... на своя баща.

Всяка прилика с родните социалистически PR-практики към настоящия момент, разбира се, не е случайна.

(Следват извадки от два протокола на заседания на ЦК на БКП; биологичният и духовен родител на нарочения за "ватман с обратна/лява врътка" Сергей Станишев, Димитър Станишев, участва във второто заседание.)

Из протокол от заседание на ПБ на ЦК на БКП с решение за подобряване на държавно-партийния контрол на печата, радиото и телевизията (21 май 1968) (благодарение на проекта "Извори за българската история", подпроект "Документи от архива на БКП" към Департамента по история на Нов български университет.):
1. Политбюро на ЦК на БКП смята за необходимо решително да се подобри всекидневното оперативно ръководство на печата, радиото и телевизията, като се съгласува дейността им и се осигури бързо решаване на възникналите актуални въпроси. Периодично в Централния комитет на партията да стават срещи на главните редактори с членове на Политбюро, секретари и завеждащи отдели на ЦК. Оперативното ръководство на органите за информация Централният комитет на партията осъществява главно чрез отдел "Пропаганда и агитация". Останалите отдели на ЦК, които изпращат на БТА официални документи, утвърдени от ЦК за печат, да уведомяват за това своевременно и отдел "Пропаганда и агитация".

Държавните, стопанските, обществените и културните институти да засилят своите творчески връзки и сътрудничество с печата. Препоръчва на ръководствата на обществените организации и на държавните ведомства, а също така и на окръжните комитети на БКП, да подобрят ръководството на своите печатни органи и издания. Необходимо е да се дава по-голяма възможност за разгръщане на инициативата на редакционните колегии и главните редактори, да не се допуска дребнаво опекунство над тяхната дейност. Главните редактори следва да бъдат най-бързо информирани по важните международни и вътрешни проблеми.

2. Смята за необходимо ръководните дейци на партията и държавата по-често да излизат пред телевизията, по радиото и в печата с интервюта, беседи и статии във връзка с най-важните проблеми на партийната политика, а също и по международни въпроси. Ръководствата на радиото, телевизията, вестниците и списанията следва да проявяват по-голяма инициатива в това отношение.

[...]

4. Указания на печата, радиото и телевизията по текущи външно-политически въпроси и за отразяване на официални празници на други държави и на работата на наши и чуждестранни правителствени делегации следва да дава Министерството на външните работи, съгласувано с ЦК на БКП.

[...]

7. Смята за целесъобразно да се предостави възможност на вестниците "Вечерни новини" и "Поглед", а в някои случаи и на други вестници, да излизат с по-остър политически коментар, от класово-партийни позиции, по някои международни събития, без това да ангажира ЦК на БКП и правителството.

8. Да се въведат следните допълнения в номенклатурата за ръководните кадри в печата, радиото, телевизията и издателствата:

a) Секретарят по печата към Министерския съвет да бъде включен в номенклатурата на Секретариата на ЦК, а останалите длъжностни лица по печата към Президиума на Народното събрание, министерствата и комитетите - в отчетно-контролната номенклатура на отдел "Пропаганда и агитация".

б) Директорите и главните редакто-ри на издателствата в София и провинцията и главните редактори на районните радиостанции да бъдат включени в отчетно-контролната номенклатура на отдел "Пропаганда и агитация".

[...]
Из протокол от заседание на ПБ на ЦК на БКП с решение “За качествено нова социална роля на печата в Народна Република България в условията на преустройството” (2 август 1988 год.):
[...]

Ленинският принцип за партийно ръководство на печата и на останалите средства за масова информация е бил и си остава основен за функционирането и развитието на информационно-пропагандната система. В условията на преустройството партийното ръководство цели да се насърчават творчеството и инициативата на комунистите, които работят в различните информационни средства, да се утвърждават по-големи права и по-големи отговорности за всички журналистически кадри. Комунистическа убеденост, богата обща култура, висок професионализъм и нравствена извисеност - това са изисквания, които партията издига като определящи пред българската журналистика.

В съответствие с критериите и изискванията на Юлската концепция и на пленума на ЦК на БКП за преустройството в духовната сфера, да се разработи нова система за подбора, обучението и професионално-творческата квалификация на кадрите в средствата за масова информация. Да се засили ролята на първичните партийни организации в редакционните колективи.

[...]

Няма коментари: